7.+8. September: Seminar mit Heidi Grot, 4. Dan in Hildesheim

Sa 11:00 – 13:00 und 17:00 – 19:00, So 10:00 – 12:00

Ort: Judo/Karate Dojo Eintracht, Steingrube 19A, 31141 Hildesheim

Kontakt: Alexander Ertis, Shin Gi Tai, aikido@shingitai-dojo.de